PRIVACY

For Good CVBA met maatschappelijke zetel te Ruytenburgstraat 58, 2600 Antwerpen en ondernemingsnummer  0545.920.255 (hierna ‘For Good’) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze app.

For Good respecteert en beschermt nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR), alsook eventuele andere toepasselijke wetgeving. For Good leeft ook de bepalingen na inzake  Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht (Boek VI).

Dit privacybeleid informeert u over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe en voor welke doeleinden we die gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruikt maakt van de app en persoonsgegevens met ons deelt. Door gebruik te maken van de app, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van dit privacybeleid en gaat u hiermee akkoord.

Indien u onder de 16 jaar bent, mag u geen gebruik maken van de app tenzij u de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft van een ouder of voogd.

For Good behoudt zich het recht om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Consulteer onze app voor de meest recente versie.

Persoonsgegevens die verzameld worden

Bij registratie vragen we u om enkele gegevens op te geven zoals naam, voornaam, e-mailadres, woonplaats, geslacht en geboortedatum. Van zodra we de correctheid van uw e-mailadres hebben kunnen verifiëren, zullen wij uw e-mailadres koppelen aan een door ons toegekend ID-nummer op basis waarvan we uw profiel in ons systeem zullen opslaan.

For Good verzamelt ook persoonsgegevens aangaande uw mobiliteit, energieverbruik en voeding. De gegevens over uw energie-en voedingsprofiel bekomen we door vragen te stellen. Uw mobiliteitsdata krijgen we van onze software partner Sentiance. Zij halen deze data uit uw type toestel, type besturingssysteem, mobiele browser, informatie over uw gebruik van de app, versnellingsmeterdata en hoogtemeterdata.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

(i) Doel van de verwerking

Uw data wordt enkel gebruikt om een correct en duidelijk inzicht te bekomen in uw huidig voeding-, woon-, en mobiliteitsgedrag en die van alle gebruikers samen (b.v. door het opmaken van statistieken en anonieme rankings) en u tips aan te reiken om uw voetafdruk te verlagen. Dit om u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden in het kader van het gebruik van onze app die u heeft geïnstalleerd. Indien u nalaat ons de gevraagde gegevens te verstrekken, kunnen wij u mogelijks geen correcte of volledige dienstverlening garanderen.

Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die nodig en relevant zijn om bovenstaand doel te verwezenlijken.

Indien u deelneemt aan een Challenge, zullen bepaalde gegevens (uw foto, level, score, behaalde badges en positie in de ranking) zichtbaar zijn voor alle deelnemers in de Challenge. Dit enkel met het doel om een duidelijke ranking te kunnen tonen en de competitiviteit van een wedstrijd te behouden.

Indien de opdrachtgever van een Challenge dat wenst, kan die ook gedetailleerde (anonieme) mobiliteitsrapporten bekomen. Deze dienen enkel om een algemeen beeld te geven over de evolutie in gebruik van vervoermiddelen van alle deelnemers samen.

Indien u deelneemt aan een wijk-, stads- of provincie-Challenge, kunnen bepaalde gegevens (uw foto, level, score, behaalde badges en positie in de ranking) openbaar gemaakt worden met het doel om winnaars of een top drie bekend te maken.

(ii) Bewaring en mededeling aan derden

Verder wordt de data zelf uitsluitend op twee locaties opgeslagen:

  1. Voor ontwikkeling en testen in het Sentiance hoofdkantoor in Antwerpen, België en in beveiligde offshore ontwikkelingshubs die onder het contract staan van Sentiance. Alle faciliteiten zijn volledig beveiligd met sloten en alarmsystemen.
  2. Voor testen en productie op het Amazon Web Services (AWS) cloud computing plaform in Ierland (eu-west-1): “Fysieke toegang wordt gecontroleerd aan de omheining en de toegangen door professioneel securitypersoneel die gebruik maakt van camerabewaking, inbraakdetectiesystemen en andere elektronische middelen.”

Uw data wordt enkel bewaard zolang uw account op onze app actief is. Alle persoonlijke gegevens die werden verzameld in de Europese Economische Ruimte (EER) zullen opgeslagen en verwerkt worden binnen de EER.

For Good zal op geen enkele manier deze gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, voor marktonderzoek of ze doorverkopen aan derden. In het kader van onze dienstverlening kunnen wij evenwel genoodzaakt zijn om uw gegevens met onze onderaannemers zoals Sentiance en Amazone Web Services te delen.

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (politie en justitie) worden verstrekt.

(iii) Veiligheid en vertrouwelijkheid

Teneinde de veiligheid van de persoonsgegevens te vrijwaren, neemt For Good de vereiste technische en organisatorische maatregelen met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens tegen de toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen het toevallig verlies en tegen elke ongeoorloofde wijziging, toegang en andere verwerking van persoonsgegevens.

For Good onderneemt al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie in zijn bezit, accuraat, up-to-date en betrouwbaar is voor de vermelde doeleinden. 

For Good verbindt zich er ook toe erover te waken dat, voor de personen die For Good aanstuurt, de toegang tot de gegevens en de mogelijkheden van verwerking worden beperkt tot hetgeen deze personen nodig hebben om hun taken uit te voeren of tot wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

For Good neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de data niet kan gelezen, gekopieerd, aangepast of verwijderd kan worden wanneer de data elektronisch wordt doorgestuurd. Wij gebruiken een SSL-verbinding om alle data door te sturen. De verbinding maakt gebruik van TLS 1.2. De verbinding wordt gecodeerd en geverifieerd met AES_128_GCM en maakt gebruik van ECDHE_RSA als mechanisme voor sleuteluitwisseling.

Daarnaast trachten we de verzamelde persoonsgegevens zoveel als mogelijk te pseudonimiseren d.w.z dat de data niet rechtstreeks gelinkt kan worden aan de individuele gebruiker die de data aanmaakt of ontvangt, tenzij op basis van bijkomende informatie en/of codes die afzonderlijk beheerd en beschermd worden.

In geval van een datalek melden we dit binnen de 72 uur aan de Gegevensbeschermingsautoriteit tenzij kan aangetoond worden dat het lek geen gevaar vormt voor de verzamelde persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en kan deze ten allen tijde wijzigen. U kunt ook uw volledig profiel in de app wissen tenzij we een andere verplichting zouden hebben om deze alsnog bij . Al uw data worden dan verwijderd. U kunt zich verzetten tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegeven of uw toestemming intrekken. 

Al uw vragen of klachten kan u ons per e-mail richten via info@forgood.eco. We zullen uw vragen of klachten met de nodige aandacht behandelen en u tijdig een antwoord bezorgen. U  kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u niet tevreden bent met de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt er ook meer informatie bekomen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail commission@privacycommission.be.

COOKIES

Informatie over ons gebruik van cookies

Onze app gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u app bezoekt en gebruikt en laat ons ook toe onze app te optimaliseren.

De cookies die wij gebruiken laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze app zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze app te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze app is.

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer of smartphone. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze app onthouden.

Tenzij u de instellingen van uw browser of smartphone heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u gebruik maakt van onze app.

Welke cookies gebruiken wij?

Firebase Analytics cookies helpen ons de app te verbeteren. Ze verzamelen informatie over het gebruik van de app (b.v. aantal gebruikers, gemiddelde gebruiksduur, meest populaire content, redenen om de app te verlaten, enz.) zonder dat zij persoonsgegevens verzamelen die u kunnen identificeren. Meer informatie over Firebase Analytics vindt u hier.

Uw toestemming

Door onze app te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en de cookies verwijderen via de instellingen van uw smartphone of de app.

DISCLAIMER

Copyright

Alle teksten, foto’s, tekeningen, beelden en andere data van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan For Good.

Geen enkele van deze bestanddelen mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij For Good hiervoor voorafgaand toelating heeft gegeven.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, beelden en andere data zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan For Good.

Websites kunnen vrij linken naar de pagina’s van de For Good website. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende pagina van de For Good website, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de toestemming van For Good vereist.

Beperking van de aansprakelijkheid

For Good streeft naar een zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

For Good is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden. For Good is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….